Hvem er vi?

Fritidshjemmet er en selvejende institution beliggende på Glentevej i nordbyen/ Randers. Fritidshjemmet er normeret til 73 børn. Desuden har vi 2 mini busser og et sommerhus beliggende i Skovgårde.

Fritidshjemmets børnegruppe er i alderen fra 6 – 10 år. Fritidshjemmet er i øjeblikket stueopdelt med 3 stuer (Kometen, Stjernen og Mars) med ca. 25 børn + 2 voksne på hver.

Fritidshjemmet har åbent alle hverdage fra 6 – 17.

Om morgenen inden skolestart kl 8. har vi en morgenstue hvor børnene kan komme inden skole og få sund morgenmad og lege lidt inden skole.

 

Pædagogisk værdigrundlag

Når vi tager udgangspunkt i vores beliggenhed og den særlige situation som Nordbyen befinder sig i, må vi konstatere at en del børn enten har problemer, eller er i risiko for at få det. Derfor er vi nødt til at udvise en større opmærksomhed, på de opdragende elementer i vores virksomhed.

Vores pædagogik tager udgangspunkt i et anerkendende og humanistisk grundlag med respekt for det enkelte barn og dets kompetencer. Børnenes behov tilgodeses gennem en inddragende og fælles skabende proces.

Det forebyggende arbejde er integreret i den meget synlige proces, der er tæt forbundet med vores fysiske rammer, børnene har et medansvar for vedligeholdelse - rengøring - indkøb og nyetableringer.

F.eks. Vores busser er ikke bare til transportformål, men er i høj grad også et pædagogisk redskab for udvikling af kompetencer vedr. vedligehold og ikke mindst rengøring.

Vi inddrager børnene i de daglige praktiske gøremål, så fællesskabet bliver en nødvendighed. Netop igennem de konkrete handlinger, opstår der situationer, der helt naturligt medfører, at børnene også føler ansvar for hinanden.

 

Institutionens formål

Børnene skal have et optimalt lærings- og udviklings-miljø i trygge og stimulerende rammer, hvor engagerede pædagoger i tæt samarbejde udvikler et sammenhængende tilbud af høj kvalitet. Dette lærings- og udviklings-miljø skal inddrage børn og forældre således, at barnets udvikling og dannelse foregår i et forpligtende samspil.

Derudover er vores formål, at skabe rammer således, at konsekvenserne bag enhver handling er forudsigelige for herigennem, at skabe et trygt og rart miljø, som tilgodeser børnenes behov for fritid og leg uden krav. Vores fokus er i høj grad også på de identitetsfremmende processer.

Institutionens formål er også at udvikle børnenes selvværd og ansvarlighed, så børnene kan og ”tør” møde verden med et åbent sind. Derfor arbejder vi på en måde, så børnene oplever en sammenhængende hverdag.

Formålet for det enkelte barn forsøges opnået gennem:

  • Lov til at skabe egen hverdag
  • Ret til selvbestemmelse og medbestemmelse.
  • Oplevelse af et regelsæt som er naturligt, forudsigeligt og derved forståeligt.
  • Lærer selv at håndtere konflikter og acceptere forskelligheder.
  • Personalet arbejder proces orienteret i forhold til gruppen og det enkelte barn

 

Dagtilbud 6-10 år

Fritidshjemmene løser mange af de samme opgaver som skolefritidsordningerne, men pasningen foregår i bygninger adskilt fra skolerne og med en højere personalenormering end i SFO’erne. Fritidshjemmenes normering gør, at de har mulighed for at lave et udvidet forældresamarbejde, som er vigtigt for mange af de børn, der er indmeldt i netop disse.

Fritidshjemmene skal i samarbejde med skolen og forældrene medvirke til at skabe en sammenhængende overgang mellem skolens undervisningsdel og fritidshjemmet, eksempelvis gennem mulighed for lektielæsning.

Ifølge Dagtilbudsloven § 45 skal børn i fritidshjem have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det pædagogiske arbejde skal understøtte børnenes selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Man skal bidrage til at udvikle børnenes selvstændighed, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund.

Fritidshjemmene skal være særlig opmærksomme på at involvere og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats.

Fritidshjemmene tilbyder udelukkende heldagspladser.

 

Personale

Personalet er en af fritidshjemmets vigtigste ressourcer. Personlighed og engagement i vores børn og forældre kan man ikke læse sig til, det har man.

Vi sætter stor pris på forskellighed og udnyttelse af den enkelte medarbejders kompetencer. På fritidshjemmet er det vigtigt, at kunne og ville noget. Derudover er vi i vores ansættelsesprocedure ret indgående med hensyn til modenhed, det er af afgørende betydning for vores fælles succes, at det er "voksne" mennesker vi ansætter. Man skal være klar til at indgå i et varmt, krævende og engageret miljø.

Vi bliver ofte uden varsel inddraget i situationer og forhold som normalt ikke indgår i en "almindelig" institutions opgave. Det er derfor afgørende, at den voksne kan indgå i et samspil med børnene og forældrene på en måde, som er ægte og tillidsskabende.